Hållbarhet

Hållbarhet och globala mål i FN:s Agenda 2030

Enligt mål nr. 11 i agenda 2030 ska städer och samhällen vara hållbara. Genom CASAIs ökade transparens och tydlighet leder detta till ett mindre behov av att ses på fysiska möten. Det resulterar i färre resor som leder till mindre utsläpp. Minskade transporter med fordon innebär även minskad bränsleåtgång, minskat slitage på vägarna, minskad olycksrisk och minskat buller. Det leder även till mindre utsläpp som leder till renare luft, vilket uppfyller delmålet 11.6 renare luft i städer.

 

Enligt mål nr. 9 ska industrier och infrastruktur vara inkluderande och hållbart. FN menar att innovation och teknisk utveckling är nyckeln, både ekonomiskt och miljömässigt. Det bidrar till nya marknader och arbetstillfällen som i sin tur bidrar till en effektiv och jämlik resursfördelning. Byggbranschens tillväxt är långsam vilket påverkar den globala tillväxten och livskvalitén. Genom att digitalisera processer och regelverk med CASAIs plattform kan produktiviteten inom byggindustrin öka. För oss är hållbarhet kopplat till mål nr 9 effektiv resursanvändning. Genom satsningar på innovation och digitalisering i projekterings- och produktionsfasen kan positiv förändring uppnås med kortare, effektivare produktionscykler som snabbare ger mervärde i form av exempelvis bättre infrastruktur och fler bostäder.

Delmål 9.3 beskriver att tillgången för småskaliga företag till integrering i värdekedjor och marknader ska öka. CASAI bidrar till delmålet genom att hjälpa små- och medelstora företag att effektivisera delar projektstyrningsprocessen i komplexa bygg- och anläggningsprojekt. Därmed skapas en mer inkluderande byggindustri där fler företag får möjlighet att växa och ta marknadsandelar, Sverige och i förlängningen Europa.

 

CASAI har potential att bidra till mål 16 om inkluderande samhällen och främst delmål 16.6, att utveckla transparenta institutioner på olika nivåer. Byggindustrin är en av världens minst transparenta branscher.1 Genom att uppmuntra och facilitera transparenta processer genomgående i bygg- och anläggningsprojekt kan CASAI göra skillnad med rätt genomslag.