Uppdateringar mars – september 2021

Ny funktionalitet:

 • Sorteringsmöjlighet av underkoder i MF. Användarna kan nu från adminpanelen->Mängdförteckning ange i vilken ordning underkoderna ska sorteras. Hovra över raden så kommer det att dyka upp pilar till vänster på raden för att sortera underkoderna.

 • Hantering av flera objekt samtidigt på sidan “Sammanfattning” har förbättrats ur ett användarupplevelse perspektiv (UX).

 • När CASAI är konfigurerat som ett internt arbetsverktyg dvs Användningsmodell Entreprenör, har nu en möjlighet införts så att extern granskningsbegäran kan skickas till flera mottagare samtidigt samt möjlighet att definiera olika mottagare för respektive mängdförteckning.

 • När Beställarens granskning sker från “Extern Granskningsportal” skickas nu länkar till relevanta verifikat i granskningskvitton, tidigare skickades verifikaten som bilagor. Den externa granskningsportalen används då CASAI är konfigurerat som ett internt arbetsverktyg för Entreprenören, dvs användningsmodell Entreprenör.

 • Mappstrukturen vid export har förenklats. Det är inte lika många undermappar längre. T.ex. mapp CBB.3111_A kommer att läggas direkt i root-mappen vid export.

 • Mängdspecifikationer som upprättas i PDF-format vid export har förbättrats med mer information samt länkar till bifogade verifikat.

 • Exportinställningar när export sker från sidan “Sammanfattning” har förbättrats och förtydligats.

 • Flera vy-inställningar har lagts till i mängdförteckningsmodulen.

 • Om Kategori på koderna finns inlagd så visas den nu även i exporterat excel-ark.

 • Funktionalitet att hantera s.k. “ÄTA-objekt” har lagts till även när systemet är konfigurerat med användningsmodell “Entreprenör”.

 • Funktionalitet för att exportera “ÄTA-objekt”.

 • Informationsbox tillagd när användare vill lämna mängdförteckningsmodulen då användaren har lagt in data med funktionen för snabbinmatning på flera koder.

 • I externgranskningsportal kan nu beställaren med en checkbox välja om denne vill se alla koder eller endast dom som är dellevererade.

 • Att ange pinkod för extern granskningsportal har flyttats till Adminpanel->Allmänt från Adminpanel->Projekt.

 • Nyckeltalet “Summa på ÄTA-koder” i Ekonomimodulen->MF är nu klickbar. Vid klick öppnas ett fönster där användaren kan se hur summan har beräknats.

 • Kolumnnamn “Ackumulerat” har lagts till ovanför “Progress bar” i MF.

 • Ikon för OMER har ändrat färg i MF, om det finns en objektspecifik mät- och ersättningsregel på koden kommer nu ikonen att vara röd, för att observera användarna på att det finns en OMER.

 • Om en kod har skickats till motpart för granskning kommer systemet nu på daglig basis att notifiera användarna per e-mail.

 • Ny möjlighet har lagts till för Beställaren att godkänna koder med kommentar. E-post kommer då att skickas till Entreprenören med kommentaren vid godkännande.

 • Möjlighet för Beställaren att hantera granskningsprocessen i två steg för uttagsförfrågningar på koder och ÄTA-objekt. Delgranskning och Slutgranskning. Vi har även lagt in en checkbox som gör att Beställaranvändaren kan hoppa över delgranskningssteget.

 • Vy-filter inlagt på sidan “Sammanfattning” för att filtrera på uttagsförfrågningar som ligger på de olika stegen i arbetsprocessen. Initial granskning, Interngranskning och Extern Granskning godkännande för Entreprenör. För Beställare: Delgranskning, Slutgranskning och Väntande.

Åtgärdade buggar:

 • Borttagna uttagsförfrågningar listade som “Väntande” vid export av Excel ark.

 • Sorteringsproblematik i MF när underkoder var fler i antalet än alfabetets bokstäver.

 • Engelsk text i chatt vid omnämnande när språket var satt till Svenska.

 • Systemet scrollade ner av sig själv när användaren var inne på sida för underkod och gick ut från sidan.

 • När uttagsförfrågning flyttades från “Working On” till ett perioduttag t.ex “Slutreglering” gick det inte att skicka vidare till nästa steg utan att stänga och öppna fönster igen.

 • Vid export av “Aktiv vy” från Mängdförteckning->Sammanfattning i användningsmodell “Entreprenör” summeras nu beloppen från samtliga objekt och inte endast de som finns i vyn.

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143